Presentació

 

El grup té com a objectius l'estudi i preparació de mol·lècules actives biològicament, la química mèdica i el suport químic a projectes de l'àmbit bioquímic, biològic i biomèdic. Els objectius específics són: Desenvolupament i estudi de glicolípids, els seus mimètics així com les seves aplicacions:

a) noves terapies per esfingolipidiosis

b) diseny, síntesi i estudis d'activitat biològica d'inhibidors del processament de glicoesfingolípids

c) desenvolupament d'antígens per la inmunoestimulació mitjançant activació de cèl·lules NKT. Metodologia sintética i aplicació a la preparació eficient de compostos amb activitat biològica. Síntesi de noves molècules biològicament actives mitjançant fotoactivació reversible. Estudis per l'obtenció de nous lligands alostèrics de receptors de glutamat.

 

Per a més informació, visiteu la pàgina web:

 

www.iqac.csic.es/mcs