INTRODUCCIÓ

L’Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC)

és un dels centres d’investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). L’Institut es troba a Barcelona i va ser creat l’any 2007 amb la missió de realitzar investigacions d’excel·lència en Ciències Químiques amb l’objectiu general de millorar la qualitat de vida. L’estratègia general per aconseguir aquesta missió implica l’aplicació d’enfocaments químics per abordar i resoldre els desafiaments socials, principalment els relacionats amb la salut humana, la sostenibilitat dels processos i productes químics, i les necessitats de nous materials per a diferents aplicacions. Des de la seva creació, l’IQAC ha mantingut una disposició permanent per transferir els seus resultats i tecnologia al sector industrial.

La investigació desenvolupada en el IQAC s’organitza al voltant de dos nodes principals: Química Biològica i Nanobiotecnologia i està facilitada per diverses Tecnologies Facilitadores Clau. Tenint en compte els objectius perseguits, moltes de les investigacions dutes a terme pels Grups de Recerca de l’IQAC es troben en la intersecció entre els nodes.

El node de Química Biològica

porta a terme una investigació química fonamental i aplicada que implica el desenvolupament de mètodes químics d’avantguarda i l’aplicació d’enfocaments químics innovadors per investigar processos biològics. Els objectius dins d’aquesta línia general s’aconsegueixen a través de la manipulació de diferents estructures químiques que van des de petites entitats moleculars a (bio)macromolècules i bioconjugats.

El node de Nanobiotecnologia

porta a terme investigacions químiques fonamentals i aplicades que involucren la investigació de nano(bio)sistemes per a aplicacions biomèdiques mitjançant el desenvolupament de molècules bioactives (des de petites molècules fins (bio)macromolècules i bioconjugados) i la seva integració en materials nanoestructurats i dispositius. El node també aborda el desenvolupament de tensioactius innovadors per a diferents aplicacions i sistemes col·loïdals supramoleculars autoorganitzats per a la fabricació de nanomaterials utilitzant motlles moleculars / col·loïdals o agents direccionadors d’estructura.

A més, el nostre Institut posseeix un conjunt d’instal·lacions científico-tècniques

dirigides per científics i personal tècnic altament qualificats amb una sòlida formació i llarga experiència. Aquestes instal·lacions estan disponibles no només per als grups de recerca de l’IQAC, sinó també per a usuaris d’institucions acadèmiques i institucions privades. En qualsevol cas, els serveis tècnics de l’IQAC sempre estan oberts a atendre qualsevol consulta i oferir les seves millors capacitats per trobar respostes adequades a necessitats específiques.

En un escenari on el públic mundial en general té una mala opinió de la química, a l’IQAC,-where chemistry helps-, estem compromesos a persuadir la ciutadania que la química ens brinda enormes beneficis a tots