IQAC Seminar Prof. Andrew Kirk

Photonic biosensing: opportunities and challenges Prof. Andrew Kirk Department of Electrical and Computer Engineering and McGill Institute for Advanced Materials McGill University  

Curs d'Introducció al disseny d'experiments / Curso de Introducción al diseño de experimentos

Organitzat per al Consorci Universitary Internacional Menéndez i Pelay Barcelona - Centre Ernest Lluch

IQAC Seminar Anderson Ramos

Biological activity of cationic rhamnolipids functionalized with amino acids Biocompatible surfactants and ionic liquids group
,

Acte Presentació de Tesi Victor Carrer

Com a homenatgea Victor Carrer, les seves directores de Tesi presentarem la seva tesis a la facultat de Farmàcia en un format reduït i, els membres del tribunal comentaran les seves aportacions en el camp científic. Després…

IQAC Seminar Vicente Marchán

Bioimaging and therapeutic applications of COUPY dyes Universitat de Barcelona Departament de Química Inorgánica i Orgánica

IQAC Seminar Prof. Jean-Luc Blin

"Preparation and characterization of mesostructured titania : Application for the hydrodesulfurization of 4,6-dimethyldibenzothiophene" Universidad de Lorraine, Nancy

IQAC Seminar Ramon Pons

“La influència del grup ciclobutà en l'agregació de molècules amfífiles”

PhD Thesi Presentation Veronica Moner

Sistemas miméticos de cuerpos laminares epidérmicos para el tratamiento de la piel Veronica Moner del Moral

IQAC Seminar Fernando López Gallego

"Immobilization of multi-enzyme systems; an avenue to fabricate self-sufficient heterogeneous biocatalysts" Fernando López Gallego Investigador ARAID Instituto de Química Sintética y Catálisis Homogénea (ISQCH) Universidad…