Servei de Caracterització

El Centre QCI ofereix un servei complet de caracterització de líquids nanoestructurats i sistemes col·loïdals, que està altament especialitzat en dispersions i interfícies sòlid/líquid i líquid/líquid. A Espanya, hi ha molt pocs laboratoris amb una capacitat i expertesa similars en aquest camp, i per tant el Servei de Caracterització és pioner en aquesta àrea de recerca.

El Servei de caracterització del Centre QCI forma part de NANBIOSIS, ICTS Infraesttructura de producció i caracterització de nanopartícules, biomaterials i sistemes en Biomedicina (veure enllaç Nanbiosis i enllaç U12).Serveis

A continuació es mostren els serveis disponibles en aquestes instal·lacions, on el responsable del servei proporciona assessorament sobre els aspectes científics i tècnics.

- Determinació de mida de partícula i distribució de mida, morfologia dels agregats, radi de gir i nombre d'agregació.

- Estudi del comportament fàsic de sistemes tensioactius.

- Caracterització de cristalls líquids (morfologia, distància de repetició, etc.).

- Caracterització de les propietats reològiques dels fluïds i sistemes viscoelàstics, en règims de deformació i de flux (viscositat, comportament pseudoplàstic o plàstic, comportament dilatant, mòdul elàstic i mòdul viscós, temps de relaxació, etc.).

- Mesures de tensió superficial i interficial de líquids purs, sistemes tensioactius i dispersions col·loïdals (propietats d'adsorció de molècules a les interfícies líquid-aire i líquid-líquid).

- Mesures d'angles de contacte de líquids sobre materials sòlids.

- Mesures d'índex de refracció diferencial.

- Mesures de densitat de líquids.

Equipament

El Centre QCI disposa de tècniques específiques per a l'estudi de líquids nanoestructurats:

- Espectrofotòmetre de Correlació Creuada de Fotons 3D que permet mesures de dispersió de llum dinàmica (DLS) i estàtica (SLS) en sistemes tèrbols (LS Instruments).

- Espectròmetre de correlació de fotons Malvern 4700 (Malvern Instruments).

- Espectròmetre de difracció de llum Mastersizer 2000 per a l'anàlisi de la mida de partícula (Malvern Instruments).

- Espectròmetre de dispersió de Raigs X a angles petits i grans S3 Micro SAXS/WAXS (Hecus).

- Reòmetre AR-G2 per caracterització de propietats reològiques en règims de deformació i de flux (TA Instruments).

- Tensiòmetre interficial de tipus “spinning drop” SITE (Krüss).

- Tensiòmetre de placa de Wilhelmy i anell du Noüy K12 (Krüss).

- Tensiòmetre per determinacions d’angles de contacte Sigma 700 (KSV Instruments).

- Refractòmetre diferencial Optilab rEX (Wyatt).

- Densímetre DMA 4500M (Anton Paar).

- Analitzador d’estabilitat per retrodifusió de llum, Turbiscan Lab (Formulaction).

- Ultracentrífuga Avanti J30I (Beckman Coulter).

- Microscopi òptic BX51TRF-6 (Olympus).

- Microscopi òptic d'alta resolució i anàlisi espectral (Cytoviva, Inc.).